>

 Hotărâre număr din 2010-10-28 15:55:00 de Guvern nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţiiHOTĂRÂRE   Nr. 699 din 12 iunie 2003

privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii

 

Text în vigoare începând cu data de 28 aprilie 2010

    Act de bază

Hotărârea Guvernului nr. 699/2003

 

    Acte modificatoare

Hotărârea Guvernului nr. 1902/2004

Hotărârea Guvernului nr. 735/2006

Hotărârea Guvernului nr. 1339/2006

Hotărârea Guvernului nr. 371/2010

 

    NOTE:

    1. În textul actualizat, toate sumele exprimate anterior în lei vechi au fost transformate în lei noi.

 

    2. Nu sunt incluse în textul actualizat modificările efectuate prin art. Ipct. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 371/2010 . Reproducem mai jos aceste prevederi.

 

    "10. În tot cuprinsul hotărârii cuvântul <<preparat>> sau <<preparate>> în înţelesul art. 3 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, în versiunea acestuia din 30 decembrie 2006, se înlocuieşte cu cuvântul <<amestec>>, respectiv <<amestecuri>>."

 

    Conform art. IVdin Hotărârea Guvernului nr. 371/2010, modificările cuprinse la art. Ipct. 10 din această hotărâre intră în vigoare la data de 1 iunie 2010.

 

    În temeiul art. 107din Constituţie, al art. 7lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 655/2001, şi al art. 3alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002*) privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

    *) Conform art. Ipct. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1339/2006, în tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 669/2003referirile la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, se vor considera ca fiind făcute la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   CAP. 1

    Dispoziţii generale

 

    ART. 1

    (1) Scopul prezentei hotărâri este de a preveni sau de a reduce efectele directe sau indirecte ale emisiilor de compuşi organici volatili în mediu, în principal în aer, precum şi potenţialele riscuri ale acestora pentru sănătatea omului şi pentru calitatea mediului.

    (2) Prezenta hotărâre stabileşte măsurile şi procedurile ce se aplică pentru activităţile care utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili, prevăzute în anexa nr. 1, dacă valoarea consumului de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili depăşeşte valorile de prag prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 2

    În sensul prezentei hotărâri, termenii utilizaţi sunt definiţi conform anexei nr. 3.

 

    CAP. 2

    Atribuţii şi răspunderi ale titularului activităţii

 

    ART. 3

    (1) Toate instalaţiile noi se conformează prevederilor art. 5, 8şi 9.

    (1^1) Toate instalaţiile noi care nu intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, sunt supuse procedurii de autorizare înainte de a fi puse în funcţiune.

    (2) Toate instalaţiile existente, inclusiv cele care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, se conformează dispoziţiilor art. 5, 8şi 9şi sunt supuse procedurilor de autorizare până cel mai târziu la data de 31 octombrie 2007.

    (3) Titularii activităţilor realizate în instalaţii existente, care aplică o schemă de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili în conformitate cu prevederile anexei nr. 4, au obligaţia de a notifica autorităţii competente pentru protecţia mediului acest fapt cel mai târziu la data de 31 octombrie 2005.

    (4) În cazul în care o instalaţie aflată sub incidenţa prezentei hotărâri suferă o modificare substanţială sau în cazul unei instalaţii care în urma unei modificări substanţiale intră pentru prima dată în domeniul de aplicare a prezentei hotărâri, acea parte a instalaţiei care suferă o modificare substanţială este considerată fie ca o instalaţie nouă, fie ca o instalaţie existentă, cu condiţia ca valoarea totală a emisiilor întregii instalaţii să nu depăşească valoarea care ar fi fost atinsă dacă partea de instalaţie modificată substanţial ar fi fost considerată ca o instalaţie nouă.

    (5) Atât în cadrul acordării autorizaţiilor de funcţionare, cât şi în cadrul formulării regulilor generale obligatorii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia în considerare recomandările prevăzute în ghidurile Comisiei Europene pentru fiecare activitate care intră sub incidenţa prezentei hotărâri.

 

    ART. 4

    Construcţia sau punerea în funcţiune a unei instalaţii noi se face cu respectarea prevederilor art. 5, 8şi 9.

 

    ART. 5*)

    (1) Titularul activităţilor prevăzute la art. 1alin. (2), denumit în continuare titularul activităţii, are obligaţia să aplice măsurile care asigură conformarea condiţiilor de operare a acestor instalaţii cu una dintre următoarele cerinţe:

    a) respectarea valorilor limită de emisie pentru compuşii organici volatili în gazele reziduale şi în emisiile fugitive sau a valorilor limită ale emisiilor totale de compuşi organici volatili, precum şi a celorlalte cerinţe prevăzute în anexa nr. 2;

    b) aplicarea unei scheme de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili, care respectă prevederile anexei nr. 4.

    (2) Pentru emisiile fugitive de compuşi organici volatili, se consideră ca valori limită de emisie valorile prevăzute în anexa nr. 2.

    (3) În cazul în care titularul activităţii demonstrează autorităţii competente pentru protecţia mediului că, aplicând cea mai bună tehnică disponibilă, respectiva instalaţie nu poate, din punct de vedere tehnic şi economic, să respecte valoarea limită de emisie stabilită pentru emisiile fugitive şi că nu se anticipează riscuri semnificative pentru sănătatea umană sau pentru calitatea mediului, titularul activităţii îi poate solicita acesteia o derogare, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, de la valorile limită de emisie prevăzute la alin. (2). Acordarea derogării se va face pe baza consultării cu autoritatea competentă pentru sănătate.

    (4) Pentru activităţile ce fac obiectul prezentei hotărâri, care nu se pot efectua în condiţii controlate, titularul activităţii poate fi scutit de la aplicarea valorilor limită de emisie stabilite în anexa nr. 2, dacă această posibilitate este prevăzută în mod explicit în această anexă. În aceste condiţii, titularul activităţii are obligaţia de a aplica o schemă de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili potrivit prevederilor anexei nr. 4, cu excepţia cazului în care titularul activităţii demonstrează autorităţii competente pentru protecţia mediului că această opţiune nu este posibilă din punct de vedere tehnic şi economic. În această situaţie, titularul activităţii trebuie să demonstreze autorităţii competente pentru protecţia mediului că se recurge la cea mai bună tehnică disponibilă.

    (5) Titularii activităţilor care nu pun în aplicare o schemă de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru ca orice echipament de reducere a emisiilor, pus în funcţiune după data de 1 aprilie 2001, să se conformeze cerinţelor prevăzute în anexa nr. 2, cu respectarea prevederilor art. 3alin. (2).

    (6) Instalaţiile în care se desfăşoară două sau mai multe activităţi prevăzute la art. 1alin. (2), fiecare depăşind valorile de prag pentru consumul de solvenţi cu conţinut de compuşi organici volatili, prevăzute în anexa nr. 2, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

    a) pentru substanţele prevăzute la alin. (7) - (9), să respecte cerinţele specifice, pentru fiecare activitate în parte;

    b) pentru orice alte substanţe decât cele prevăzute la lit. a):

    1. fie să respecte cerinţele prevăzute la alin. (1) pentru fiecare activitate în parte;

    2. fie să atingă o valoare a emisiilor totale de compuşi organici volatili care ar fi fost atinsă în situaţia aplicării cerinţelor prevăzute la pct. 1.

    (7) Substanţele şi amestecurile chimice periculoase cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de risc R45, R46, R49, R60 şi R61, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase, se înlocuiesc în cel mai scurt termen în procesele tehnologice, în măsura în care este posibil, ţinându-se cont de recomandările prevăzute la art. 3alin. (5), cu substanţe sau preparate chimice mai puţin nocive.

    (8) Pentru emisiile de compuşi organici volatili rezultate în urma utilizării substanţelor şi preparatelor chimice periculoase prevăzute la alin. (7), pentru care suma debitelor masice ale compuşilor care justifică etichetarea prevăzută la alin. (7) este mai mare sau cel puţin egală cu 10 g/h, se respectă o valoare limită de emisie de 2 mg/Nm^3. Valoarea limită de emisie se raportează la suma concentraţiei masice a tuturor compuşilor organici volatili din emisii.

    (9) Pentru emisiile de compuşi organici volatili halogenaţi cărora le este atribuită fraza de risc R40, pentru care suma debitelor masice ale compuşilor care justifică etichetarea R40 este mai mare sau cel puţin egală cu 100 g/h, se respectă o valoare limită de emisie de 20 mg/Nm^3. Valoarea limită de emisie se raportează la suma concentraţiei masice a tuturor compuşilor organici volatili din emisii.

    (10) Titularul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru a limita şi a preveni emisiile de compuşi organici volatili prevăzute la alin. (7) şi (9), în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic şi economic, în scopul protejării sănătăţii omului şi mediului.

    (11) Titularul activităţii are obligaţia să ia măsurile de precauţie corespunzătoare pentru a reduce la minimum emisiile de compuşi organici volatili la pornirea şi oprirea instalaţiilor.

    (12) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a) şi ale art. 3alin. (2), este permisă, până la data de 1 aprilie 2013, funcţionarea instalaţiilor existente care nu intră în domeniul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, dotate cu echipamente de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili puse în funcţiune până la data de 1 aprilie 2002, cu condiţia ca valoarea emisiilor totale de compuşi organici volatili aferentă întregii instalaţii să nu depăşească valoarea care ar fi fost realizată prin aplicarea valorilor limită de emisie prevăzute în anexa nr. 2şi care respectă următoarele valori ale limitei de emisie pentru compuşii organici volatili:

    a) 50 mg carbon/Nm^3, în cazul utilizării echipamentelor de reducere a emisiilor prin incinerare;

    b) 150 mg carbon/Nm^3, în cazul utilizării altor tipuri de echipamente de reducere a emisiilor.

    (13) Instalaţiile cărora le sunt aplicabile prevederile alin. (1) lit. b) şi alin. (12) nu sunt exceptate de la respectarea prevederilor alin. (7) - (9).

    (14) Valorile emisiilor de compuşi organici volatili ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cărora le sunt atribuite frazele de risc prevăzute la alin. (7) şi (9), trebuie să fie conforme cu valorile limită de emisie prevăzute la alin. (8) şi, respectiv, (9), în termenul stabilit de autoritatea competentă de protecţie a mediului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    (15) În cazul utilizării potenţialilor înlocuitori pentru substanţele organice cu conţinut de compuşi organici volatili, titularul activităţii respectă recomandările ghidurilor Comisiei Europene pentru fiecare activitate ce intră sub incidenţa prezentei hotărâri.

    (16) În cazul acordării unor derogări, potrivit prevederilor alin. (2) - (4), autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene un raport în conformitate cu prevederile art. 10^1.

 

    *) 1. Conform art. Ipct. 4 şi art. IVdin Hotărârea Guvernului nr. 371/2010, începând cu data de 1 iunie 2010, la articolul 5, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

    "(9) Pentru emisiile de compuşi organici volatili halogenaţi cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de risc R40 sau R68, pentru care suma debitelor masice ale compuşilor care justifică etichetarea R40 sau R68 este mai mare sau cel puţin egală cu 100 g/h, se respectă o valoare-limită de emisie de 20 mg/Nm^3. Valoarea-limită de emisie se raportează la suma concentraţiei masice a tuturor compuşilor organici volatili din emisii."

 

    2. Conform art. IIdin Hotărârea Guvernului nr. 371/2010, începând cu data de 1 decembrie 2010, alineatul (7) al articolului 5din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

    "(7) Substanţele sau amestecurile cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de pericol H340, H350, H350i, H360D ori H360F sau frazele de risc R45, R46, R49, R60 sau R61, din cauza conţinutului lor de compuşi organici volatili din clasa substanţelor cancerigene, mutagene ori toxice pentru reproducere în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, se înlocuiesc în procesele tehnologice, în măsura în care este posibil, cu substanţe sau amestecuri mai puţin nocive, în cel mai scurt termen."

 

    3. Conform art. IIIdin Hotărârea Guvernului nr. 371/2010, începând cu data de 1 iunie 2015, alineatele (7), (9) şi (14) ale articolului 5din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    "(7) Substanţele sau amestecurile cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de pericol H340, H350, H350i, H360D sau H360F, din cauza conţinutului lor de compuşi organici volatili din clasa substanţelor cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, se înlocuiesc în procesele tehnologice, în măsura în care este posibil, cu substanţe sau amestecuri mai puţin nocive, în cel mai scurt termen.

    ..........................................................................

    (9) Pentru emisiile de compuşi organici volatili halogenaţi cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de pericol H341 sau H351, pentru care suma debitelor masice ale compuşilor care justifică frazele de pericol H341 sau H351 este mai mare sau cel puţin egală cu 100 g/h, se respectă o valoare-limită de emisie de 20 mg/Nm^3. Valoarea-limită de emisie se raportează la suma concentraţiei masice a tuturor compuşilor organici volatili din emisii.

    ..........................................................................

    (14) Valorile emisiilor de compuşi organici volatili ale substanţelor şi amestecurilor chimice periculoase, cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de pericol prevăzute la alin. (7) şi (9), trebuie să fie conforme cu valorile-limită de emisie prevăzute la alin. (8) şi, respectiv, (9), în termenul stabilit de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

 

    ART. 6*** Abrogat

 

    ART. 7

    În cazul încălcării prevederilor prezentei hotărâri, titularul activităţii are următoarele obligaţii:

    a) să informeze autoritatea competentă pentru protecţia mediului;

    b) să ia măsurile necesare pentru a restabili, în cel mai scurt termen, conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri;

    c) să îşi suspende activitatea până la restabilirea conformităţii potrivit condiţiilor prevăzute la lit. b), în cazul în care reprezintă un pericol direct asupra sănătăţii umane şi a mediului.

 

    ART. 8

    (1) Titularul activităţii are obligaţia de a furniza autorităţii competente pentru protecţia mediului, o dată pe an sau la cerere, informaţiile care să îi permită acesteia din urmă să verifice conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri.

    (2) Titularul activităţii, care deţine instalaţii racordate prin canale de evacuare a gazelor reziduale la echipamente de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili, are obligaţia de a efectua măsurători ale emisiilor de compuşi organici volatili, după cum urmează:

    a) măsurători permanente, în cazul în care la punctul final de evacuare se eliberează în medie o cantitate egală sau mai mare de 10 kg carbon organic total/h;

    b) măsurători continue sau periodice, în cazul în care la punctul final de evacuare se eliberează în medie o cantitate mai mică de 10 kg carbon organic total/h;

    c) în cazul efectuării măsurătorilor periodice sunt necesare cel puţin trei citiri în timpul fiecărui exerciţiu de măsurare.

    (3) În cazul măsurătorilor permanente se consideră că valorile limită de emisie pentru compuşii organici volatili sunt respectate dacă:

    a) nici una dintre valorile medii zilnice calculate nu depăşeşte valoarea limită de emisie pentru compuşii organici volatili;

    b) nici una dintre valorile medii orare nu depăşeşte valoarea limită de emisie multiplicată cu un factor egal cu 1,5.

    (4) În cazul măsurătorilor periodice se consideră că valorile limită de emisie pentru compuşii organici volatili sunt respectate dacă:

    a) în cursul unui exerciţiu de măsurare valoarea medie calculată a tuturor valorilor măsurate nu depăşeşte valoarea limită de emisie pentru compuşii organici volatili;

    b) nici una dintre valorile medii orare calculate nu depăşeşte valoarea limită de emisie pentru compuşii organici volatili, multiplicată cu un factor egal cu 1,5.

    (5) Verificarea respectării prevederilor art. 5alin. (8) şi (9) se efectuează pe baza sumei concentraţiilor compuşilor organici volatili în cauză. În orice altă situaţie verificarea conformităţii cu valorile limită de emisie prevăzute în anexa nr. 2se efectuează pe baza valorii masei totale de carbon organic emis din instalaţia sau activitatea respectivă, cu excepţia cazurilor când nu există dispoziţii contrare în această anexă.

    (6) La determinarea concentraţiilor de compuşi organici volatili prezente în gazele reziduale nu se iau în considerare volumele de gaze adăugate în scopul răcirii sau diluţiei acolo unde este tehnic posibil.

    (7) Măsurătorile nu se efectuează atunci când nu se impune utilizarea unui echipament de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili în scopul conformării cu prevederile prezentei hotărâri.

 

    ART. 9

    (1) Titularul activităţii are obligaţia să demonstreze autorităţii competente pentru protecţia mediului conformarea cu:

    a) valorile limită de emisie a compuşilor organici volatili în gazele reziduale, valorile emisiilor fugitive şi valorile limită pentru emisiile totale de compuşi organici volatili;

    b) prevederile din anexa nr. 4privind schema de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili;

    c) prevederile art. 5alin. (2) - (4).

    (1^1) Planul de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili, elaborat potrivit prevederilor din anexa nr. 5, conţine recomandări privind modul în care se poate demonstra conformitatea cu aceşti parametri.

    (2) După efectuarea unei modificări substanţiale în instalaţie, titularul activităţii are obligaţia să demonstreze autorităţii competente pentru protecţia mediului respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

    CAP. 3

    Atribuţii şi răspunderi ale autorităţii competente pentru protecţia mediului

 

    ART. 10

    (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului controlează respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

    (2) *** Abrogat

 

    ART. 10^1

    (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene raportul privind stadiul implementării dispoziţiilor prezentei hotărâri la intervale de 3 ani.

    (2) Raportul prevăzut la alin. (1) este elaborat pe baza chestionarului sau a oricărui alt format comunicat de Comisia Europeană în conformitate cu procedura prevăzută la art. 6din Directiva 91/692/CEE de standardizare şi raţionalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu din 23 decembrie 1991 şi se transmite Comisiei Europene în termen de 9 luni după încheierea perioadei prevăzute la alin. (1).

    (3) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului aduce la cunoştinţa publicului raportul prevăzut la alin. (1) în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 878/2005privind accesul publicului la informaţia privind mediul, concomitent cu transmiterea acestuia către Comisia Europeană.

    (4) Informaţiile comunicate potrivit prevederilor alin. (3) trebuie să includă date reprezentative care demonstrează respectarea prevederilor art. 5.

    (5) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului aduce la cunoştinţă Comisiei Europene actele normative adoptate în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.

 

    ART. 11*** Abrogat

 

    ART. 12

    (1) Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 878/2005privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia măsurile necesare pentru a garanta că solicitările de autorizare, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, pentru instalaţiile noi sau care au suferit modificări substanţiale sunt puse la dispoziţia publicului, pentru o perioadă de 30 zile, pentru a permite acestuia să îşi prezinte observaţiile înainte ca autoritatea competentă pentru protecţia mediului să ia o decizie.

    (2) Fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, nu se va modifica modul de prezentare a informaţiei destinate publicului.

    (3) În cadrul procedurii de autorizare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului pune la dispoziţia publicului decizia sa, precum şi o copie a autorizaţiei, cu toate modificările ulterioare.

    (4) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului pune la dispoziţia publicului lista instalaţiilor autorizate, precum şi regulile generale obligatorii.

 

    ART. 12^1

    Informaţiile pe care titularul activităţii trebuie să le furnizeze autorităţii competente pentru protecţia mediului în cadrul procedurii de reglementare a activităţilor ce cad sub incidenţa prezentei hotărâri se stabilesc prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

 

    CAP. 4

    Sancţiuni

 

    ART. 13

    Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea civilă sau contravenţională, după caz.

 

    ART. 14

    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

    a) nerespectarea prevederilor art. 3alin. (3), art. 8alin. (1) şi ale art. 9, cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru persoane fizice şi de la 5.000 lei la 7.500 lei pentru persoane juridice;

    b) nerespectarea prevederilor art. 3alin. (1), art. 5alin. (5) şi ale art. 8alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei pentru persoane fizice şi de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru persoane juridice;

    c) cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei pentru persoane fizice şi de la 15.000 lei la 22.500 lei pentru persoane juridice, nerespectarea prevederilor art. 5alin. (1), (6) - (12) şi art. 7.

    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit în acest scop, din cadrul autorităţilor centrale şi teritoriale pentru protecţia mediului, potrivit competenţelor legale.

   

    ART. 15

    Prevederile art. 14referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    CAP. 5

    Dispoziţii finale

 

    ART. 16

    Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 17

    (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (2) Prevederile art. 5alin. (15) şi (16), art. 10alin. (2), precum şi ale art. 10^1intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

 

    Prezenta hotărâre transpune Directiva 1999/13/CEprivind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 085/1999.

 

    NOTĂ:

    Reproducem mai jos prevederile menţiunii privind transpunerea normelor comunitare din Hotărârea Guvernului nr. 371/2010.

 

    "Prezenta hotărâre transpune articolul 3 al Directivei 2008/112/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CEale Consiliului şi a directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CEale Parlamentului European şi ale Consiliului, pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 345 din 23 decembrie 2008."

 

    ANEXA 1

 

                         ACTIVITĂŢI

care utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili

 

    Următoarelor activităţi care utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili le sunt aplicabile prevederile prezentei hotărâri, dacă valoarea consumului de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili depăşeşte valorile de prag prevăzute în anexa nr. 2.

 

    La stabilirea valorii consumului de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili se iau în considerare şi fazele/operaţiile de curăţare a echipamentului utilizat, dar nu se iau în considerare fazele/operaţiile de curăţare a produsului finit, dacă nu se specifică altfel.

    1. Acoperire cu adeziv - orice activitate, cu excepţia celei de tipărire, în care un adeziv este aplicat pe o suprafaţă.

    2. Acoperire de protecţie - orice activitate în care se aplică unul sau mai multe straturi de protecţie pe:

    2.1. vehiculele enumerate mai jos:

    a) autovehicule noi din categoria M1, conform Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, şi din categoria N1, conform Reglementărilorprivind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, dacă sunt tratate în aceleaşi instalaţii ca şi autovehiculele din categoria M1;

    b) cabinele autovehiculelor, deci habitaclul conducătorului auto, precum şi orice habitaclu integrat şi destinat echipării autovehiculelor din categoriile N2 şi N3, conform Reglementărilorprivind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2;

    c) autovehicule noi din categoriile N1, N2 şi N3, conform Reglementărilorprivind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2;

    d) autovehicule din categoriile M2 şi M3, conform Reglementărilorprivind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2;

    e) remorcile şi semiremorcile din categoriile O1, O2, O3 şi O4, conform Reglementărilorprivind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2;

    2.2. suprafeţele de metal şi de plastic, inclusiv suprafeţele aeronavelor, vapoarelor, trenurilor şi ale altor asemenea mijloace de transport;

    2.3. suprafeţele din lemn;

    2.4. textile, ţesături, filme şi hârtie;

    2.5. piele.

    În această categorie nu intră acoperirea suprafeţelor cu materiale metalice, prin tehnici de pulverizare chimică şi electroforetică. Dacă activitatea de acoperire cuprinde o operaţie în care acelaşi articol este imprimat, oricare ar fi tehnica utilizată, această imprimare este considerată ca făcând parte din activitatea de acoperire.

    Imprimarea efectuată ca activitate distinctă faţă de cea de acoperire este reglementată de prezenta hotărâre în cazul în care se încadrează la activitatea prevăzută la pct. 8.

    3. Acoperirea bobinelor - orice activitate în care sârma de oţel bobinată, oţelul inoxidabil, oţelul învelit, banda de aluminiu şi de aliaje din cupru sunt acoperite cu una sau mai multe pelicule într-un proces continuu.

    4. Curăţarea chimică "uscată" - orice activitate industrială sau comercială în care se utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili într-o instalaţie, pentru a curăţa îmbrăcăminte, mobilă sau alte bunuri de consum similare, cu excepţia îndepărtării manuale a petelor în industria textilă şi de confecţii.

    5. Fabricarea încălţămintei - orice activitate de confecţionare a încălţămintei sau a unor părţi ale acesteia.

    6. Fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor şi adezivilor - fabricarea acestor produse finite, precum şi a produselor intermediare, dacă sunt fabricate în acelaşi amplasament, prin amestecarea pigmenţilor, răşinilor şi materialelor adezive cu ajutorul solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili sau prin alte mijloace, incluzând în proces şi dispersia şi predispersia, corectarea viscozităţii şi a nuanţei şi îmbutelierea produsului final în recipient.

    7. Fabricarea produselor farmaceutice - sinteza chimică, fermentaţia, extracţia, formularea şi condiţionarea produselor farmaceutice, precum şi fabricarea produselor intermediare, dacă se desfăşoară pe acelaşi amplasament.

    8. Tipărire - orice activitate de reproducere a unor texte şi/sau imagini, în care cerneala este transferată pe orice tip de suport cu ajutorul unei forme purtătoare de imagine. Această operaţie cuprinde tehnici asociate de lăcuire, vopsire şi laminare, dar numai următoarele procedee specifice sunt supuse dispoziţiilor prezentei hotărâri:

    8.1. flexografie - procedeu de tipărire în care este utilizată o formă purtătoare de imagine din cauciuc sau fotopolimeri elastici, ale cărei suprafeţe tipăritoare sunt deasupra suprafeţelor neutre, şi în care sunt aplicate cerneluri lichide care se usucă prin evaporare;

    8.2. tipărire pe rotativă ofset cu uscare prin încălzire - activitate de tipărire pe hârtie în sul, care utilizează o formă purtătoare de imagine ale cărei suprafeţe tipăritoare şi neutre se află în acelaşi plan. Prin tipărire pe rotativă, materialul supus tipăririi este alimentat la maşină de la un sul şi nu cu foi individuale. Suprafaţa neutră a formei purtătoare de imagine este tratată în aşa fel încât să atragă apa şi, astfel, să respingă cerneala. Suprafaţa tipăritoare este tratată în aşa fel încât să primească şi să transmită cerneala spre suprafaţa ce trebuie tipărită. Evaporarea se face într-un cuptor unde suportul tipărit este încălzit cu aer cald;

    8.3. laminarea asociată unui procedeu de tipărire - lipirea a două sau mai multe materiale flexibile, cu scopul de a produce laminate;

    8.4. rotogravura de editare - activitate de tipărire prin rotogravură, folosită pentru tipărirea hârtiei destinate revistelor, broşurilor, cataloagelor sau altor produse similare, cu ajutorul cernelei pe bază de toluen;

    8.5. rotogravura - activitate de tipărire în care se foloseşte o formă cilindrică purtătoare de imagine, a cărei suprafaţă tipăritoare se află sub suprafaţa neutră, şi care utilizează cerneluri lichide ce se usucă prin evaporare. Alveolele sunt umplute cu cerneală, suprafaţa neutră este curăţată de surplusul de cerneală înainte ca suprafaţa care urmează să fie tipărită să intre în contact cu forma purtătoare de imagine, iar cerneala să iasă din alveole;

    8.6. tipărire serigrafică în rotativă - activitate de tipărire cu hârtie în sul, în care cerneala este transferată spre suprafaţa ce urmează să fie tipărită, prin introducerea ei într-o formă purtătoare de imagine poroasă, care are suprafaţa tipăritoare deschisă şi porţiunea neutră etanşată. Acest procedeu foloseşte cerneluri care se usucă doar prin evaporare. Prin tipărire pe rotativă, materialul supus tipăririi este alimentat la maşină de la un sul şi nu cu foi individuale;

    8.7. glazurare - activitate prin care un lac sau un preparat adeziv este aplicat pe un material flexibil, în scopul de a sigila ulterior materialul de ambalare.

    9. Conversia cauciucului - orice activitate de mixare, frezare, malaxare, calandrare, extrudare şi vulcanizare a cauciucului natural sau sintetic, precum şi orice operaţiune conexă destinată să transforme cauciucul natural sau sintetic în produs finit.

    10. Curăţarea suprafeţelor - orice activitate, cu excepţia curăţării chimice "uscate", în care se folosesc solvenţi organici pentru îndepărtarea murdăriei de pe suprafaţa unui material, inclusiv degresarea. O activitate de curăţare care constă în mai multe etape, înainte sau după orice altă activitate, este considerată o singură activitate de curăţare a suprafeţei. Această activitate se referă la curăţarea suprafeţelor produselor, dar nu include curăţarea echipamentului utilizat.

    11. Extracţia şi rafinarea uleiurilor vegetale şi a grăsimilor animale - orice activitate de extragere a uleiului vegetal din seminţe sau alte materii vegetale, a grăsimilor animale din materii de origine animală, procesarea subproduselor şi a altor componente uscate de origine vegetală şi animală pentru a produce alimente destinate animalelor, purificarea prin rafinare a grăsimilor şi uleiurilor vegetale provenite din seminţe, materie vegetală şi/sau materie animală.

    12. Acoperirea de protecţie şi retuşarea suprafeţelor vehiculelor - activităţile industriale sau comerciale de acoperire a unei suprafeţe, precum şi activităţile conexe de degresare, care constau în:

    a) *** Abrogată

    b) acoperirea iniţială a unui vehicul rutier sau a unei părţi a acestuia, utilizând acelaşi tip de material care se foloseşte şi la retuşare, când această activitate nu se realizează în linia de fabricaţie;

    c) acoperirea remorcilor sau semiremorcilor - categoria O - conform Reglementărilorprivind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2.

    13. Acoperirea sârmei bobinate - orice activitate de acoperire a conductorilor metalici utilizaţi pentru bobinarea transformatoarelor, motoarelor şi altor asemenea utilaje.

    14. Impregnarea lemnului - orice activitate de aplicare a unui conservant pe o suprafaţă din lemn de construcţie.

    15. Laminarea lemnului şi materialului plastic - orice activitate de lipire a lemnului şi/sau a materialului plastic pentru a produce laminate.

 

    ANEXA 2*)

 

    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

    I. Valorile prag pentru consumul de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili şi valorile limită de emisie pentru compuşii organici volatili

 

 

    Tabel nr. 1

 

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    I - Activităţi în instalaţii existente

    II - Activităţi în instalaţii noi

 

 

Nr. crt.

 Activitate (Valorile prag pentru consumul de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili, în tone/an)      

Valorile prag pentru consumul de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili (tone/an)      

Valorile limită de emisie compuşi organici volatili în gazelle reziduale (mgC/Nm^3)

Valorile emisiilor fugitive de compuşi organici volatili (procent din cantitatea de solvent utilizată)

Valorile limită pentru emisiile totale de conpuşi organici volatili

I

II

I

II

1.

Tipărire pe rotativă ofset cu uscare prin încălzire

(>15)

15 – 25

> 25

100

20

30*1)

30*1)

 

 

Dispoziţii speciale

     *1) Solventul rezidual din produsul finit nu este considerat ca parte a             emisiilor fugitive

2.

Rotogravură de editare

(> 25)

 

75

15

10

 

3.

Alt tip de rotogravură, flexografie, tipărire serigrafică în rotativă, unităţi de laminatre sau glazurare

(> 15) tipărire serigrafică în rotativă pe textile şi carton (> 30)

15 – 25

> 25

> 30*1)

100

100

100

25

20

20

 

Dispoziţii speciale

     *1)Valori de prag pentru consumul de compuşi organici cu conţinutde compuşi organici volatili aferente activităţii de tipărire serigrafică în rotativă pe textile şi carton.                                        

4.

Curăţarea suprafeţelor *1)

(> 1)

1 – 5

> 5

20*2)

20*2)

15

10

 

Dispoziţii generale

     *1) Utilizând compuşii menţionaţi la art. 5 alin. (7) şi alin. (9).

     *2) Valoarea limită (mg/Nm^3) se referă la masa compuşilor şi nu la cantitatea totală de carbon.                                            

5.

Alte tipuri de curăţare a suprafeţelor

(> 2)

2 – 10

> 10

75*1)

75*1)

20*1)

15*1)

 

 

Dispoziţii speciale

     *1) Aceste valori nu se aplică instalaţiilor pentru care se demonstrează autorităţii competente pentru protecţia mediului că media conţinutului de solvent organic nu depăşeşte 30% din greutatea totală a materialului de curăţare folosit.                                                    

6.

Acoperirea de protecţie şi retuşarea suprafeţelor vehiculelor

(< 15)

> 0,5

50*1)

25

 

Dispoziţii speciale

     *1) Demonstrarea conformităţii cu prevederile art. 8 alin. (3) se face pe baza mediei măsurătorilor la 15 minute.                                 

7.

Acoperirea bobinelor

(> 25)

 

50*1)

10

5

 

Dispoziţii speciale

     *1) Pentru instalaţiile care utilizează tehnici ce permit reutilizarea solvenţilor recuperaţi, valoarea limită de emisie este 150 mgC/Nm^3.    

8.

Alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor, materialelor plastice, textilelor*5), ţesăturilor, filmului şi hârtiei

(> 5)

5 – 15

> 15

100*1), *4)

50/75*2), *3), *4)

20*4)

20*4)

 

 

Dispoziţii speciale

     *1) Valoarea limită de emisie se aplică proceselor de acoperire şi de uscare desfăşurate în condiţii controlate.

     *2) Prima valoare limită de emisie se aplică proceselor de uscare, iar a doua se aplică proceselor de acoperire.

     *3) Pentru instalaţiile de acoperire a textilelor care utilizează tehnici ce permit reutilizarea solvenţilor recuperaţi, valoarea limită de emisie aplicată proceselor integrate de acoperire şi uscare este 150 mgC/Nm^3.

     *4) Conform art. 5 alin. (4), activităţile de acoperire care nu se pot efectua în condiţii controlate cum sunt construcţiile navale, vopsirea aeronavelor sunt exceptate de la aplicarea acestor valori.

     *5) Tipărirea serigrafică în rotativă la textile este inclusă la activitatea nr. 3.                                                      

9.

Acoperirea sârmei bobinate

(> 5)

 

 

 

10 g/Kg*1)

5 g/Kg*2)

Dispoziţii speciale

     *1) Se aplică instalaţiilor la care diametrul mediu al sârmei </= 0,1 mm.

     *2) Se aplică celorlalte instalaţii.                                    

10.

Acoperirea suprafeţelor din lemn

(> 15)

15 – 25

> 25

100*1)

50/75*2)

25

20

 

Dispoziţii speciale

     *1) Valorile limită de emisie se aplică proceselor de acoperire şi uscare desfăşurate în condiţii controlate.

     *2) Prima valoare se aplică proceselor de uscare, iar a doua, proceselor de acoperire.                                                            

11.

Curăţarea chimică „uscată”

 

 

 

20 g/Kg*1), *2)

 

Dispoziţii speciale

     *1) Se exprimă în masa solventului emis pe kilogram de produs curăţat şi uscat.

     *2) Valoarea limită de emisie prevăzută la art. 5 alin. (9) nu se aplică pentru această activitate.

12.

Impregnarea lemnului

(> 15)

 

100*1)

 

45

11 kg/mc

Dispoziţii speciale

     *1) Nu se aplică la impregnarea cu creozot.                             

13.

Acoperirea pieilor

(> 10)

10 – 25

> 25

(> 10)*1)

 

 

85 g/mp

75 g/mp

150 g/mp

Dispoziţii speciale

     Valorile limită de emisie sunt exprimate în grame de solvent emis pe mp de produs realizat.

     *1) Pentru activităţile de acoperire a pieilor, în industria mobilei şi pentru mici bunuri de consum din piele precum genţi, curele, portmoneuri şi altele asemenea.                                                     

14.

Fabricarea încăţămintei

(> 5)

 

 

 

25 g pe pereche

Dispoziţii speciale

Valorile limită ale emisiei totale sunt exprimate în grame de solvent emis pe pereche de încălţăminte finită produsă.

15.

Laminarea lemnului şi a materilului plastic

(> 5)

 

 

 

30 g/mp

16.

Acoperirea cu adeziv

(> 5)

5 – 15

> 15

 

50*1)

50*1)

 

25

20

 

Dispoziţii speciale

     *1) Dacă se folosesc tehnici care permit reutilizarea solvenţilor recuperaţi, valoarea limită de emisie din gazele reziduale este 150 mgC/Nm^3.                                        

17.

Fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor şi adezivilor

(> 100)

100 – 1000

> 1000

 

150

150

5

3

5% din cantitatea de solvent utilizată

3% din cantitatea de solvent utilizată

 

Dispoziţii speciale

Valoarea emisiei fugitive nu include solventul conţinut de produsul sau preparatul de acoperire vândut într-un recipient închis.

18.

Conversia cauciucului

(> 15)

 

20*1)

25*2)

25% din cantitatea de solvent utilizată

Dispoziţii speciale

     *1) Dacă se folosesc tehnici care permit reutilizarea solvenţilor recuperaţi, valoarea limită de emisie din gazele reziduale este 150 mgC/Nm^3.                                                      *2) Valoarea emisiei fugitive nu include solventul conţinut de produsul sau preparatul de acoperire vândut într-un recipient închis.            

19.

Extracţia şi rafinarea uleiurilor vegetale şi a grăsimilor animale

(> 10)

 

 

 

Grăsime animală:

1,5 kg/tonă

Ricin: 3 kg/tonă

Seminţe de rapiţă:

1 kg/tonă

Seminţe de floarea soarelui: 1kg/tonă

Boabe de soia (concasare normală):0,8kg/tonă

Boabe de soia (fulgi albi):

1,2 kg/tonă

Alte seminţe şi materii vegetale: 3kg/tonă*1)

1,5 kg/tonă*2)

4 kg/tonă*3)

Dispoziţii speciale

     *1) Valorile limită de emisie pentru instalaţiile de tratare a loturilor de seminţe şi a altor materii vegetale se stabilesc de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în funcţie de caz, aplicându-se cele mai bune tehnici disponibile.

     *2) Se aplică tuturor proceselor de fracţionare, cu excepţia rafinării (eliminarea răşinilor din uleiuri).

     *3) Se aplică rafinării.

20.

Fabricarea produselor farmaceutice

(> 50)

 

20*1)

15*2)

5*2)

15% din cantitatea de solvent utilizată

5% din cantitatea de solvent utilizată

Dispoziţii speciale

*1) Dacă se folosesc tehnici care permit reutilizarea solvenţilor recuperaţi, valoarea limită de emisie din gazele reziduale este 150 mgC/Nm^3.                                                             *2) Valoarea emisiei fugitive nu include solventul conţinut de produsul sau preparatul de acoperire vândut într-un recipient închis.            

 

 

    II. Valorile prag pentru consumul de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili şi valorile limită de emisie pentru compuşii organici volatili, în activitatea de acoperire de protecţie a suprafeţelor vehiculelor

    Valorile limită ale emisiei totale de compuşi organici volatili se exprimă prin masa totală a compuşilor organici volatili/mp de suprafaţă totală a produsului tratat sau prin masa totală a compuşilor organici volatili/caroserie.

    Suprafaţa produselor prevăzute în tabelul nr. 2 este definită după cum urmează:

    - aria calculată pe baza suprafeţei de acoperire electroforetică totală şi aria tuturor părţilor care sunt eventual adăugate în faze succesive ale procesului de acoperire şi care primesc acelaşi preparat ca cel utilizat pentru produsul în cauză, sau

    - aria totală a produsului tratat în instalaţie.

    Aria suprafeţei de acoperire electroforetică este calculată cu ajutorul formulei următoare:

 

         2 x greutatea totală a caroseriei

   ---------------------------------------------

    grosimea medie a tablei x densitatea tablei

 

    Această formulă se aplică şi pentru alte elemente acoperite fabricate din tablă.

    Pentru calcularea ariei altor părţi adăugate sau a ariei totale tratate în instalaţie se utilizează proiectarea asistată de calculator sau alte metode echivalente.

    Valoarea limită a emisiei totale de compuşi organici volatili prevăzută în tabelul nr. 2 se referă la:

    - toate fazele procesului de acoperire de protecţie care se desfăşoară în aceeaşi instalaţie, de la aplicarea preparatului prin procedeul electroforetic sau prin orice alt procedeu, până la lustruirea stratului de acoperire;

    - solventul utilizat pentru curăţarea materialului, inclusiv în zona de pulverizare şi în alte echipamente fixe, atât pe durata procesului de producţie, cât şi în afara acestuia.

 

    Tabel nr. 2

 

 

 

Activitate (Cantitate minimă de consum de solvent organici cu conţinut de compuşi organici volatili, exprimat în tone/an)

Cantitate minimă pentru producţie (se referă la producţia anuală de produse tratate)

Valoarea limită pentru emisiile totale de compuşi organici volatili

Activităţi în instalaţii existente

Activităţi în instalaţii noi

Acoperirea de protecţie a suprafeţelor autovehiculelor noi

(> 15)

> 5000

60 g/mp

sau

1,9 kg/caroserie

+ 41 g/mp

45 g/mp

sau

1,3 kg/caroserie

+ 33 g/mp

</=5000

(caroserie autoportantă) sau

> 3500 (şasiu)

90 g/mp

sau

1,5 kg/caroserie

+ 70 g/mp

90 g/mp

sau

1,5 kg/caroserie

+ 70 g/mp

Acoperirea de protecţie a suprafeţelor cabinelor autovehiculelor noi

(> 15)

</=5000

> 5000

85

75

65

55

Acoperirea de protecţie a suprafeţelor autovehiculelor noi din categoriile N1, N2 şi N3

(> 15)

</=2500

> 2500

120

90

90

70

Acoperirea de protecţie a suprafeţelor autovehiculelor noi din categoriile M1, M2 şi M3

</=2000

> 2000

290

225

210

150

 

 

    Instalaţiile de acoperire de protecţie a suprafeţelor vehiculelor, ce au valori de consum inferioare valorilor prag pentru consumul solvenţilor prevăzute în tabelul nr. 2, trebuie să respecte cerinţele aplicabile pentru activitatea de retuşare a vehiculelor prevăzute în tabelul nr. 1.

 

 

 

 

 

 

    ANEXA 3

 

                               DEFINIŢII

 

    1. Instalaţie - o unitate tehnică fixă în care se efectuează una sau mai multe activităţi care intră în domeniul de aplicare prevăzut la art. 1alin. (2) din prezenta hotărâre, precum şi orice altă activitate asociată direct, care este legată tehnic de activităţile exercitate pe acel amplasament şi care poate afecta emisiile de compuşi organici volatili.

    2. a) instalaţie existentă - orice instalaţie aflată în funcţiune, autorizată sau supusă procedurii de autorizare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului înainte de data de 1 aprilie 2001 inclusiv, cu condiţia de a fi fost pusă în funcţiune în termen de cel mult un an de la această dată;

    b) instalaţie nouă - orice instalaţie pusă în funcţiune şi autorizată sau supusă procedurii de autorizare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului după data de 1 aprilie 2001.

    3. Instalaţie mică - o instalaţie al cărei consum de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili se situează la cele mai mici valori prag prevăzute pentru activităţile de la nr. crt. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 sau 17 din tabelul nr. 1 al anexei nr. 2la hotărâre sau al cărei consum de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili este mai mic de 10 tone/an, pentru celelalte activităţi prevăzute în anexa nr. 2la hotărâre.

    4. Modificare substanţială:

    - pentru o instalaţie care intră în domeniul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, se aplică definiţia prevăzută în anexa nr. 2la această ordonanţă;

    - pentru o instalaţie mică - o modificare a capacităţii nominale având ca efect o creştere de peste 25% a emisiilor de compuşi organici volatili sau orice altă modificare care poate avea efecte negative semnificative asupra sănătăţii omului sau mediului;

    - pentru toate celelalte instalaţii - o modificare a capacităţii nominale având ca efect o creştere de peste 10% a emisiilor de compuşi organici volatili sau orice altă modificare care poate avea efecte negative semnificative asupra sănătăţii omului sau mediului.

    5. Autoritate competentă - autorităţi ale administraţiei publice centrale şi/sau teritoriale pentru protecţia mediului, precum şi alte autorităţi desemnate, însărcinate cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului.

    6. Titularul activităţii - orice persoană fizică sau juridică care exploatează ori deţine o instalaţie sau care este delegată cu o putere de decizie în ceea ce priveşte funcţionarea acesteia.

    7. Autorizaţie - documentul prin care autoritatea competentă acordă permisiunea de a pune în funcţiune întreaga instalaţie sau o parte a acesteia.

    8. Înregistrare - procedura care include cel puţin notificarea autorităţii competente pentru protecţia mediului a intenţiei titularului activităţii de a pune în funcţiune o instalaţie sau o activitate care intră sub incidenţa prezentei hotărâri.

    9. Emisie - orice evacuare de compuşi organici volatili de la o instalaţie în mediu.

    10. Emisie fugitivă - orice emisie, care nu provine din gaze reziduale, de compuşi organici volatili în aer, sol şi apă, precum şi de solvenţi din compoziţia produselor, cu excepţia cazului în care există indicaţii contrare prevăzute în anexa nr. 2la hotărâre; acest termen acoperă şi emisiile necaptate care sunt eliberate în mediul exterior prin ferestre, uşi, guri de aerisire sau alte orificii similare.

    11. Gaze reziduale - descărcare gazoasă finală care conţine compuşi organici volatili sau alţi poluanţi şi care se evacuează în aer printr-un coş de dispersie sau alte echipamente de reducere a emisiilor; debitele volumetrice sunt exprimate în mc/h în condiţii standard.

    12. Emisii totale - suma emisiilor de compuşi organici volatili, fugitive şi din gazele reziduale.

    13. Valoarea limită de emisie - masa compuşilor organici volatili, exprimată pe baza unor parametri specifici: concentraţie, procent şi/sau nivel al unei emisii, calculaţi în condiţii normale, N, care nu trebuie depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade de timp.

    14. Substanţe - orice element chimic şi compuşii săi, în stare naturală sau rezultaţi în urma unor procese industriale, sub formă solidă, lichidă sau gazoasă.

    15. Preparat - amestec sau soluţie compusă din două sau mai multe substanţe.

    16. Compus organic - orice compus care conţine cel puţin elementul carbon şi unul sau mai multe dintre elementele următoare: hidrogen, halogeni, oxigen, sulf, fosfor, siliciu sau azot, cu excepţia oxizilor de carbon, carbonaţilor şi bicarbonaţilor anorganici.

    17. Compus organic volatil (COV) - orice compus organic având o presiune a vaporilor de minimum 0,01 kPa la o temperatură de 293,15 K sau având o volatilitate corespunzătoare în condiţii speciale de utilizare. În sensul prezentei hotărâri, fracţiunea de creozot care depăşeşte această valoare a presiunii vaporilor la temperatura de 293,15 K este considerată compus organic volatil.

    18. Solvent organic - orice compus organic volatil folosit separat sau în combinaţie cu alte substanţe ori preparate, fără a suferi modificări chimice, pentru a dizolva materii prime, produse sau deşeuri, ori utilizat ca agent de curăţare pentru a dizolva impurităţi, dizolvant, mediu de dispersie, regulator de viscozitate, regulator de tensiune superficială, plastifiant sau conservant.

    19. Solvent organic halogenat - solvent organic care conţine cel puţin un atom de brom, clor, fluor sau iod în moleculă.

    20. Preparat de acoperire - orice preparat, inclusiv toţi solvenţii organici şi preparatele care conţin solvenţi organici necesari pentru aplicarea corespunzătoare a acestuia, utilizat pentru a obţine un efect decorativ, protector sau alt efect funcţional pe o suprafaţă.

    21. Adeziv - orice preparat, inclusiv toţi solvenţii organici şi preparatele care conţin solvenţi organici necesari pentru aplicarea corespunzătoare a acestuia, utilizat pentru a lipi între ele părţi ale aceluiaşi produs.

    22. Cerneală - un preparat, inclusiv toţi solvenţii organici şi preparatele care conţin solvenţi organici necesari pentru aplicarea corespunzătoare a acestuia, utilizat într-o activitate de tipărire, pentru a imprima un text sau o imagine pe o suprafaţă.

    23. Lac - un preparat de acoperire transparent.

    24. Consum - cantitatea totală de solvenţi organici utilizată într-o instalaţie pe parcursul unui an calendaristic sau al oricărei alte perioade de 12 luni, mai puţin compuşii organici volatili recuperaţi în vederea reutilizării.

    25. Flux de intrare - cantitatea de solvenţi organici, în stare pură sau în preparate, care este utilizată la efectuarea unei activităţi, inclusiv solvenţii reciclaţi în interiorul sau în exteriorul instalaţiei, care sunt evidenţiaţi de fiecare dată când sunt utilizaţi în cadrul acelei activităţi.

    26. Reutilizarea solvenţilor organici - utilizarea solvenţilor organici recuperaţi dintr-o instalaţie, în scopuri tehnice sau comerciale, inclusiv sub formă de combustibili, excepţie făcând solvenţii organici recuperaţi care sunt gestionaţi ca deşeuri, prin eliminare finală.

    27. Debit masic - cantitatea de compuşi organici volatili eliberaţi, exprimată în unitate de masă/oră.

    28. Capacitate nominală - masa maximă a fluxului de intrare într-o instalaţie, a solvenţilor organici, atunci când această instalaţie funcţionează în condiţii normale şi la randamentul proiectat; se calculează ca valoare medie pe zi.

    29. Funcţionare normală - toate fazele de funcţionare a unei instalaţii sau de desfăşurare a unei activităţi, cu excepţia operaţiilor de pornire, oprire şi de întreţinere a echipamentelor.

    30. Condiţii controlate - condiţii de funcţionare a unei instalaţii, astfel încât compuşii organici volatili eliberaţi în urma activităţii să fie colectaţi şi evacuaţi în mod controlat, fie prin intermediul unui coş, fie prin intermediul unui echipament de reducere a emisiilor, regăsindu-se numai parţial sub formă de emisii fugitive.

    31. Condiţii standard - o temperatură de 273,15 K şi o presiune de 101,3 kPa.

    32. Medie zilnică - media aritmetică a tuturor măsurătorilor valide efectuate pe durata a 24 de ore de funcţionare normală.

    33. Operaţiuni de pornire şi oprire - operaţiuni prin care se pune în funcţiune, se scoate din funcţiune, se introduce sau se scoate din mersul în gol o instalaţie, un echipament sau un rezervor. Fazele de activitate cu oscilaţie regulată care intervin în condiţii normale de funcţionare a unei instalaţii nu sunt considerate operaţiuni de pornire şi oprire.

 

    ANEXA 4

 

                                 SCHEMĂ

           de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili

 

    1. Principii

    Schema de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili, denumită în continuare schema de reducere, oferă titularului activităţii posibilitatea de a obţine, prin alte mijloace, o reducere a emisiilor care să fie echivalentă cu cea pe care ar realiza-o aplicând valorile limită de emisie. În acest scop titularul activităţii poate pune în aplicare orice schemă de reducere proiectată special pentru instalaţia sa, cu condiţia realizării în final a unei reduceri echivalente a emisiilor de compuşi organici volatili.

    2. Punerea în aplicare

    Pentru activităţile de aplicare a preparatelor de acoperire, a lacurilor, adezivilor sau cernelurilor, se poate utiliza următoarea schemă de reducere. În cazurile unde această schemă de reducere nu este corespunzătoare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate permite titularului activităţii să aplice orice altă schemă care respectă principiile menţionate la pct. 1. La proiectarea şi evaluarea schemei de reducere se iau în considerare următoarele aspecte:

    - dacă potenţialii substituenţi ai solvenţilor organici, care nu conţin sau au un conţinut redus de compuşi organici volatili, sunt încă în curs de sintetizare, se acordă titularului activităţii o prelungire a termenului de punere în aplicare a schemei sale de reducere a emisiilor;

    - valoarea de referinţă pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili trebuie să corespundă emisiilor care ar rezulta dacă nu ar fi luată nici o măsură de reducere.

    Prezenta schemă de reducere se aplică instalaţiilor pentru care se poate presupune un conţinut constant în stare solidă al produsului şi se poate utiliza acest conţinut în vederea definirii valorii de referinţă pentru reducerea emisiilor.

    2.1. Titularul activităţii prezintă autorităţii competente pentru protecţia mediului, cu respectarea prevederilor din tabelul nr. 1, un plan de reducere a emisiilor care prevede o diminuare a conţinutului mediu de solvenţi organici din cantitatea totală utilizată şi/sau o creştere a eficienţei utilizării substanţelor solide, în vederea realizării unei reduceri a emisiilor totale de compuşi organici volatili provenite din instalaţie la o valoare numită valoare ţintă de emisie, ce reprezintă un anumit procent din valoarea emisiilor de compuşi organici volatili aferentă valorii de referinţă.

    Tabelul nr. 1

 

 

Termene

Valoarea maximă permisă a emisiilor anuale totale de compuşi organici volatili               

Instalaţii existente

Instalaţii noi

Puse în funcţiune

după 1 aprilie 2001

Puse în funcţiune

după 8 ianuarie 2004

31 octombrie 2005

 

31 octombrie 2007

31 octombrie 2005

 

31 decembrie 2006

-

 

la punerea în funcţiune

Valoarea ţintă de emisie x 1,5

Valoarea ţintă de emisie

 

    2.2. Valoarea emisiilor anuale de referinţă se calculează după cum urmează:

    a) Se determină masa totală a substanţelor solide din cantitatea de preparat de acoperire şi/sau cerneală, lac sau adeziv, consumată în cursul unui an.

    Substanţele solide sunt toate substanţele prezente în preparatele de acoperire, cerneală, lacuri sau adezivi, care devin solide în urma evaporării apei sau compuşilor organici volatili.

    b) Valoarea emisiilor anuale de referinţă se calculează înmulţind masa determinată conform prevederilor lit. a) cu factorul corespunzător din tabelul nr. 2.

    Autorităţile competente pentru protecţia mediului pot ajusta aceşti factori în scopul reflectării corecte a creşterii eficienţei utilizării substanţelor solide.

 

    Tabelul nr. 2

 

 

Activitate

Factor de înmulţire

Tipărirea prin rotogravură; tipărirea prin flexografie; laminarea ca parte a activităţii de tipărire; glazurarea ca parte a activităţii de tipărire; acoperirea lemnului; acoperirea materialelor textile, ţesăturilor, filmelor sau hârtiei; acoperirea cu adeziv

4

Învelirea bobinelor, retuşarea vehiculelor

3

Înveliş în contact cu alimentele, vopsirea aeronavelor          

2,33

Alte operaţii de acoperire şi tipărirea serigrafică în rotativă 

1,5

 

    c) Valoarea ţintă de emisie este egală cu valoarea emisiilor anuale de referinţă înmulţită cu un procent egal cu:

    - valoarea emisiei fugitive + 15, pentru instalaţiile specifice activităţilor prevăzute la nr. crt. 6, precum şi celor care se încadrează în valorile prag minime pentru consumul de solvenţi organici, prevăzute la nr. crt. 8 şi 10 din tabelul nr. 1 al anexei nr. 2la hotărâre;

    - valoarea emisiei fugitive + 5, pentru toate celelalte instalaţii.

    d) Conformitatea este îndeplinită dacă emisia efectivă de compuşi organici volatili, determinată cu ajutorul planului de gestionare a solvenţilor, este mai mică sau egală cu valoarea ţintă de emisie.

 

    ANEXA 5

 

                                  PLAN

de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili

 

    1. Principii

    Planul de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili are următoarele obiective:

    a) verificarea conformităţii pe baza prevederilor art. 8alin. (6) şi art. 9alin. (1) din hotărâre;

    b) identificarea posibilităţilor viitoare de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili;

    c) informarea publicului cu privire la consumul de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili, emisiile de compuşi organici volatili şi conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri.

 

    2. Definiţii

    Definiţiile următoare furnizează cadrul pentru elaborarea bilanţului masic al solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili.

    - Cantitatea de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili utilizaţi la intrare în procesul tehnologic (I):

    I1 - cantitatea de solvenţi organici cu conţinut de compuşi volatili, în stare pură sau în preparate cumpărate, care este utilizată în instalaţie, în cursul perioadei pentru care se calculează bilanţul masic;

    I2 - cantitatea de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili, în stare pură sau în preparate cumpărate, recuperaţi şi apoi reutilizaţi ca solvenţi la intrare în cadrul procesului. Solventul reciclat este socotit la fiecare utilizare în cadrul activităţii.

    - Cantitatea de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili la ieşire din procesul tehnologic (O):

    O1 - cantitatea de compuşi organici volatili în emisiile de gaze reziduale;

    O2 - cantitatea de solvenţi organici pierduţi în apă, luându-se în considerare, dacă este cazul, procesul de tratare a apelor reziduale atunci când se efectuează calculul pentru O5;

    O3 - cantitatea de solvenţi organici care rămân sub formă de impurităţi sau reziduuri în produsele rezultate din proces;

    O4 - cantitatea de compuşi organici volatili în aer datoraţi emisiilor necaptate. Aceste emisii provin din ventilaţia generală a încăperilor, cu eliberarea aerului în mediul exterior, prin ferestre, uşi, guri de aerisire sau alte orificii similare;

    O5 - cantitatea de solvenţi organici şi/sau de compuşi organici pierduţi în urma unor reacţii chimice sau fizice (inclusiv cei distruşi, de exemplu prin incinerare sau prin alte metode de tratare a gazelor reziduale şi/sau a apelor reziduale, cei captaţi, de exemplu prin adsorbţie, cu condiţia să nu fie luaţi în considerare când se efectuează calculul pentru O6, O7 sau O8);

    O6 - cantitatea de solvenţi organici conţinuţi în deşeurile colectate;

    O7 - cantitatea de solvenţi organici, ca atare sau conţinuţi în preparate, care sunt vânduţi sau destinaţi vânzării ca produse cu valoare comercială;

    O8 - cantitatea de solvenţi organici conţinuţi în preparate recuperate şi care urmează să fie reutilizate, dar nu ca element de intrare în procesul tehnologic respectiv, cu condiţia să nu fie luaţi în considerare când se efectuează calculul pentru O7;

    O9 - cantitatea de solvenţi organici eliberaţi în alte moduri.

 

    3. Ghid de utilizare a planului de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili, în vederea verificării conformităţii

    Planul de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili este utilizat, în funcţie de cerinţa specială a cărei respectare se verifică, după cum urmează:

    3.1. Verificarea conformităţii cu opţiunea de reducere prevăzută în anexa nr. 4la hotărâre, cu o valoare limită pentru emisia totală de compuşi organici volatili, exprimată în cantitate de compuşi organici volatili pe unitate de produs sau într-un alt mod indicat în anexa nr. 2la hotărâre.

    a) Pentru toate activităţile la care se aplică anexa nr. 4la hotărâre, planul de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili se elaborează anual pentru a se determina consumul (C). Consumul se calculează cu ajutorul ecuaţiei următoare:

    C = I1 - O8

    În acelaşi timp se determină cantitatea de solide utilizate în preparatele de acoperire, pentru a se stabili în fiecare an valoarea emisiilor anuale de referinţă şi valoarea ţintă de emisie.

    b) Planul de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili se elaborează anual pentru a se determina valoarea emisiilor de compuşi organici volatili (E) şi a se evalua conformitatea cu valorile limită pentru emisia totală de compuşi organici volatili, exprimate în cantitate de compuşi organici volatili pe unitate de produs sau într-un alt mod indicat în anexa nr. 2la hotărâre. Valoarea emisiilor de compuşi organici volatili se poate calcula cu ajutorul ecuaţiei următoare:

    E = F + O1, unde F reprezintă valoarea emisiei fugitive de compuşi organici volatili determinate conform prevederilor pct. 3.2. lit. a). Valoarea astfel obţinută este împărţită la parametrul aplicabil produsului în cauză.

    c) Planul de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili se elaborează anual pentru a determina valoarea totală a emisiilor de compuşi organici volatili rezultate din toate activităţile în cauză şi pentru a se evalua conformitatea cu prevederile art. 5alin. (6) lit. b) din hotărâre, iar valoarea obţinută este comparată cu valoarea totală a emisiilor de compuşi organici volatili care ar fi fost obţinută dacă cerinţele anexelor nr. 2şi 4la hotărâre ar fi fost respectate pentru fiecare activitate separat.

    3.2. Determinarea emisiilor fugitive de compuşi organici volatili în vederea comparării lor cu valorile emisiilor fugitive de compuşi organici volatili prevăzute în anexa nr. 2la hotărâre

    a) Metodă

    Emisiile fugitive de compuşi organici volatili se pot calcula cu ajutorul uneia dintre ecuaţiile următoare:

    F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8

    sau

    F = O2 + O3 + O4 + O9

    Această cantitate se poate determina prin măsurarea directă a cantităţilor sau printr-un calcul echivalent, de exemplu pe baza eficienţei captării emisiilor de compuşi organici volatili provenite din proces.

    Valoarea emisiei fugitive se exprimă ca procent din cantitatea de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili utilizată, cantitatea de intrare în procesul tehnologic, care se poate calcula cu ajutorul ecuaţiei următoare:

    I = I1 + I2

    b) Frecvenţa

    Emisiile fugitive de compuşi organici volatili se determină cu ajutorul unui ciclu redus, dar reprezentativ de măsurători. Nu este necesară reluarea acestui ciclu până la modificarea echipamentului.

 

                              ---------------

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.